Algemene Voorwaarden

 

Zonder afbraak te doen aan de contractuele voorwaarden vermeld op aile andere documenten die de partijen binden, wordt vooropgesteld en aangenomen wat volgt:

PRIJS

Al onze prijzen zijn nette en exclusief BTW.

De prijzen aangegeven op onze bestellings – en verkoopsdocumenten zijn gewaarborgd gedurende de volledige geldigheidsduur van deze documenten, ander voorbehoud van wijziging ais gevolg van een drukfout.

Onze pro-formafacturen vallen onder dezelfde geldigheidsvoorwaarden, tenzij anders vemield wordt op deze documenten.

KLACHT

ln geval van klacht moet deze doorgegeven worden binnen de 8 kalenderdagen na het verrichten van het werk.

BETAALVOORWAARDEN

Onze faktuur zijn altijd  kontant te betalen, behalve indien enige andere betalingskonditie op de faktuur vermeld staat!

VERZUIM VAN BETALING

In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld onmiddeliijk en met redit opeisbaar. Wij behouden ons het recht cm aile lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden.

IN GEVAL VAN WANBETALING BINNEN DE VOORZIENE TERMIJN WORDT DE SCHULDENAAR, ZONDER VOORAFGAANDELIJK INGEBREKESTELLING, BEBOET MET:
  • Een bedrag van 20 % van de verschuldigde som, met een minimum van 60 Euro exclusief B.T.W., ais forfaitaire schacleloosstelling, tot vergoeding van bijkomende schade;
  • De achterstalligheidsintresten gelijk aan anderhalf maal de wettelijke rente;
  • De onkosten van rechtszaak.
TOEWIJZING VAN RECHTSPRAAK

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en/of de Karrer van Arbitrage en bemiddeling van gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd.

 

Algemene Voorwaarden declicmovers.com

Bent u klaar om met het Declic Movers avontuur te beginnen?

Neem contact met ons op 0471/70 03 55 of laat uw gegevens achter en wij bellen u!

Ons aanbod voor gezinnen en voor bedrijven

Transport verhuur voor een specifieke verhuis

Ons uitgebreid wagenpark maakt van ons een team dat elke situatie aankan. Laat ons evalueren wat u nodig heeft, u zal er geen spijt van hebben ! Ontdek de dienst “Transport verhuur voor een specifieke verhuis”

De administratieve formaliteiten voor uw verhuis

Declic Movers adviseert u over de zaken die u niet mag vergeten na de verhuis.
Ontdek de dienst “De administratieve formaliteiten voor uw verhuis”

Monteren en demonteren van uw meubileir voor uw verhuis

U bent niet echt een architect of u heeft twee linkse handen ? Wij monteren uw meubilair in uw plaats !
Ontdek de dienst “Monteren en demonteren van uw meubileir voor uw verhuis”

De meubelbewaring voor uw verhuis

Wij houden uw meubels in bewaring zolang als nodig zodat u een kan verhuizen zonder stress en met zo weinig mogelijk ongemakken. Ontdek de dienst “De meubelbewaring voor uw verhuis”